یه تیکه از وجودمون رو
تو وجود کسایی جا گذاشتیم
که یا نیستن یا برای همیشه رفتن