اینکه آهسته حرکت کنید
مهم نیست


مهم اینه که هرگز توقف نکنید...

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌