ای درخت پیر !
بر این شاخه‌ها دل خوش نکن
چون که با دست تبر ،
مطبخ ‌نشینت می‌کنند
نیشخند دوستان
از زخم دشمن بدتر است
آشنایان بیشتر
اندوهگینت می‌کنند . . .