کاش دنیاطوری بود
که هیچکس به کسی
نیازنداشت
اونوقت آدمها
مطمئن میشدن
کسیکه
سراغشون رومیگیره
دوسشون داره
نه کارشون