خب خواهرا....emoji
همه حجابتون رو رعایت کنید.....emoji
میخام عکس بگیرم.....emoji