نگاه کن، فراتر از مکان و زمان نگاه کن. آنسوتر را ببین،چیزی بزرگتر و فراتر از هر چیز