نوبت جورج بایدن هم شده کسی بنظرتون نظرش به ملت ایران مثبت+