آغوشِ تو پیراهنم ، باشد؟

باید که پیراهن به تن باشد!