زندگی قبل ‌ازهرچیز زندگی است گُل
میخواهدموسیقی میخواهد
زیبایی میخواهدزندگی حتی اگرکه
یکسره جنگیدن‌باشد خستگی درکردن
میخواهدزیبازندگی‌کن