اگر کسی چشم زیبابین نداشته باشه
خدا هرچقدرم بهش نعمت بده
بازم کم و کاستی ها
و نقص ها رو بیشتر می بینه
آدمی که داشته هاش رو می بینه
بیشتر از زندگیش لذت می بره