ڪم نہ

زیاد می‌خواهمت

آنقدر ڪہ در تمام خاطــره‌هایم تو باشی

قدم بزنی

بدوے

بخندے

بخوانی

برقصی

ببوسی

بمانی

و بدانی

ڪہ من چقـدر عاشـق این فعـل ماندنم ...