با تو هر بار سلام و

با تو هر صبح بهشت...خیرِ هر روزِ من از بوسه‌ات آغاز گرفت ...!