بنظرم بهترین آرزویی
که میشه برای کسی کرد
حال خوبه ...
یکی با پول حالش خوب میشه
یکی با کار خوب
یکی با بودن کنار دلبر
یکی با قرمه سبزی
یکی با چای
واست "حال خوب" آرزو میکنم