ادم نه‌
ما فوّاره ایم
بر نمی گردد کسی جز خویش‌
در آغوشمان