جهان اگر برپاست

هنوز

کسی

کسی را دوست دارد

اگرچه دیر

اگرچه دور...