و

من

همه ی "جهان" را

در پیراهن گرم تو خلاصه می کنم. . .