🌸🍃بعضی روزها

حال آدم یک جور عجیبی خوب است.خوب که می گویم

نه اینکه مشکلی نباشد ها، نه!

خوب یعنی خدا دستت را می گیرد

مقابل غم ها🌸🍃میگوید

امروز بنده ام باید خوشحال باشد، سراغش نیایید

و تو هی ذوق میکنی💋

از خوشی های کوچک زندگی ات.