وقتی تنهاییم ؛دنبال دوست می گردیم...

پیدایش که کردیم

دنبال عیب هایش می گردیم…

ازدستش که دادیم

درتنهایی

دنبال خاطراتش می گردیم…