از سختی‌ها نترس
سختی‌‌
آدم‌ را سرسخت می‌کند


میخ‌هایی
در دیوار محکمتر هستند
کـه ضربات سخت‌تری تحمل کرده باشند!