هنگامی که کسی
آگاهانه تورانمی‌فهمد
خودت رابرای توجیه
اوخسته نکن!

برآنچه گذشت،آنچه شکست،
آنچه نشد،و آنچه ریخت
حسرت نخور
در زندگی اگر تلخی نبود
شیرینی معنایی نداشت