ثروت من کسانی هستند که با یادشان، لبخندی از محبت بر لبانم مینشیند و هیچ دیواری مانع گرمای وجودشان نیست...