مانند یک پتوی کوتاه است
 
آن را بالا می‌کشید
انگشت شستتان بیرون می زند

آن را پایین می‌کشید
شانه‌هایتان از سرما می لرزد

آدم های وسواسی
مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند!

ولی‌ آدم‌های شاد
زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و شب راحتی‌ را سپری می کنند