طبیعت، نعمتی است
که خداوند به امانت
در اختیار انسان قرار داده
و آدمیان در برابر چگونگی
بهره‌برداری از آن مسئول هستند . . .!