میانِ تمام پرسه زدن‌های عالم

چه صفایی دارد ؛

در حوالی تو

در هوای تو

در آغوش تو