🌻🍃صبح ها بوی زندگی

بوی دوست داشتن

و بوی عشق و مهربانی می‌دهد❤️هر کجا هستی باش😘

آسمانت آبی

دلت از غصهٔ دنیا خالی

لطف خدا شامل حالت و

روزت سراسر خیر و برکت🙏🏻💐روزتـون بـخیـر💋

و سرشـار از لحظه هـای نـاب🍂