مگر یک آدم

چقدر توان دارد

که دوست بدارد و

دوست داشته نشود ..