هر چقدر هم که ضعيف باشیم گاهی اوقات
می تونیم تکیه گاه کسی باشیم