بال و پر دادن زیاد

به آدم ها

توهم پرواز می دهد..