بعضی زخم ها را
باید درمان کنی
تا بتوانی به راهَت ادامه بدی

بعضی زخم ها باید
باقی بمونه
تا هیچوقت راهت را
گم نکنی...