بهترین راه برای خوشحال ماندن

هیچ توقعی

از هیچ کس نداشتن است.

هیچ توقعی...