حرف های خود را به یکدیگر با "کلام" مطرح کنید؛ نه با "رفتار"؛
که از کلام همان برداشت می شود که شما می گویید؛
ولی، از رفتارتان هزاران برداشت....
قدر بدانید "داشتن ها" را...