گل را می توان زیر پا له کرد

ولی عطر آن را هرگز

یک ملت را میتوان از بین برد

اما تاریخ و تمدن را نه