اگر هنوز من آوازِ آخرینِ توام،

بخوان مرا و مخوان جز مرا

که می میرم...