🌻🍃اگر روزی دنیا را دوست نداشتی

جایت را عوض کن

تا از زاویه ای دیگر به آن بنگری.🍄🍂دنیا

از بعضی زوایه ها دوست داشتنی و زیباست😍

و در بعضی زوایه ها تاریک و خسته کننده.یادت باشد تو باید جایت را عوض کنی،

چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد💋🌹