تنهایی

چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد

اما تو نرو

بگذار من نادان بمانم ...!