گاهی دوستت دارم
و گاهی دوست ترت
میانگین را که بگیری
برایت جان میدهم