ریشه دوانده‌ای درونم
تمام نمی‌شوی
مگر به قیمت خشکیدنم