مرا تصدیق کنی یا انکار،

مرا سرآغازی بپنداری یا پایان،

من در پایانِ پایان ها فرو نمی‌روم.

مرا بشنوی یا نه ،

مرا جستجو کنی یا نکنی،

من مردِ خداحافظی همیشگی نیستم.

باز می‌گردم؛ همیشه باز می‌گردم....من روانِ دائمِ یک دوست داشتن هستم.