خیال امروزت را

به هیچ چیز

آغشته نکن ...

مگر "من" و کمی "عشق"

همین ...