آدميزاد فقط

با آب و نان و هوا

نيست كه زنده است

اين را دانستم و می‌دانم

كه آدم به آدم است كه زنده است

آدم به عشق آدم زنده است!