موهایم را به دستانت میسپارم..
امشب موسیقی ای
از تار موهای من زیر سر انگشتانت بنواز...