حواسمان باشد
به كوتاهی زندگی ،
زندگی به همين
آسانی ميگذرد......
بیاییم
مهربان باشيم
و آرامش به یکدیگر هدیه دهیم .