زندگی کوتاه است و زمان به سرعت می گذرد...
نه تکراری ...
نه برگشتی ...

پس از هر لحظه ای که می آید لذت ببرید...