.‌
جاودانگی دنیا، فانی است،

گل صحرا که تنها یک روز می شکفد،

برای چند لحظه تمام بشریت را توجیه می کند.

این چیزی است که صحرا به ما می آموزد.