چسبيده‌ام به تو

بسانِ انسان

به گناهَش

هرگز ترکت نمی کنم؛