"ميخواهم همين امشب قَدرَت را بدانم"

شايد شبى برسد كه هر كداممان،

كنارِ كسى باشيم كه از سرِ اجبار،

محكوم به دوست داشتنش هستيم...