🍁راز زندگی این است که

بفهمیم هر روز

یک معجزه است😍💋شما همین یک زندگی را دارید

و دیگر هرگز متولد نخواهید شد.پس تا میتوانی

زندگی را، زندگی کن🍃🌹روز اول هفته تون پر از شادى و آرامش💋🍂