تو در کنارِ خودت نیستی ، نمیدانی

که در کنار تو بودن چه عالمی دارد ..