هر کس

هر چیزی را عاشقانه بخواهد،

به آن می‌رسد...