قایقِ قسمت اگر
دور کند از تو مرا
رود را سمت ِ تو
برعکس شنا خواهم کرد